ဦးထုပ္ဒီဇိုင္း မ်ဳိးစံု ေလ့လာရန္......

(http://www.lids.com)

ပူျပင္းတဲ့ေနေရာင္ဒဏ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ ဦးထုပ္ ဒီဇိုင္းစံုကို အမွတ္တံဆိပ္ မ်ဳိးစံုနဲ႔ ေတြ႔ရမယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးထုပ္ကို အမွတ္တံဆိပ္လိုက္သာမက ႏွစ္သက္ရာ အားကစား အသင္းေတြရဲ႕ အမွတ္အသား၊ ဒီဇိုင္းပံုစံ အတုိင္းလည္း ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အျခား အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္း အခ်ဳိ႕ကိုလည္း ဒီဆိုက္မွာ ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး အ၀ုိင္းေရာ လွ်ာထိုးပါ ႏွစ္မ်ဳိးလံုး စံုလင္စြာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏွစ္သက္ရာ အမွတ္တံဆိပ္နဲ႔ ဒီဇိုင္းေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး ႏွစ္သက္ရာ အားကစားအသင္း အမွတ္တံဆိပ္ စတာေတြအလုိက္လည္း ေရြးခ်ယ္ၿပီး ၀ယ္ယူနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပူဒဏ္ ကာကြယ္ေပးမယ့္ ဦးထုပ္မ်ဳိးစံုကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ ရွာေဖြႏိုင္ပါတယ္။

Internet Journal

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, August 19, 2012