မီးခိုးမထြက္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးကို စဲြလမ္းေစတတ္သည့္ နီကိုတင္းဓာတ္ပါရိွၿမဲျဖစ္ကာ သင္၏ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္မႈႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားတြင္ ဆိုးက်ိဳးက်ေရာက္ႏိုင္သည္။

ေဆးရြက္ႀကီးထည့္ၿပီး ကြမ္းစားျခင္းကဲ့သို႔ မီးခိုးမထြက္ေသာ ေဆးရြက္ႀကီးသံုးစဲြမႈသည္ သင္၏ေသြးတြင္း နီကိုတင္းေရာက္ေစရာတြင္ စီးကရက္ေသာက္ျခင္းထက္သာလြန္သည္။

အျခားအႏၲရာယ္မ်ားမွာ-
သြားအေရာင္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ သြားမ်ားပြန္းပဲ့ျခင္း အပါအဝင္ သင္၏သြားမ်ား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ရျခင္း
သြားဖံုးမ်ား ပ်က္စီးျခင္း
ခံတြင္းအတြင္း အနာမ်ားျဖစ္ျခင္း
ခံတြင္း ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေစျခင္း
ႏွလံုးေရာဂါထျခင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း
ကိုလက္စထေရာႏွင့္ ေသြးတိုးေရာဂါျဖစ္ေစျခင္းတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။

Health
 
from Facebook- Mg Mandalay

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, August 27, 2012