ကၽြန္ေတာ္တို႔လို computer အျမဲသုံးသူေတြဟာ software တစ္ခုအသစ္ေပၚလာတိုင္း စမ္းသုံးၾကည္႔ခ်င္ၾကပါတယ္။ အဲဒီမွာ Serial မသိရင္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မွားေနလို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္တင္မကဘူး ရြာပါပတ္တတ္ၾကပါတယ္။ MZ မွာလဲ serial keys ေတြေတာင္းတာမၾကာခဏေတြ႔ရပါတယ္ အဒါေတြကို ကိုယ္ခ်င္းစာျပီး Software ေတြရဲ႕ Serials မ်ားကိုျပဳစုျပီး Share လိုက္ပါတယ္ အားလုံးႏွစ္သက္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္.. (ေရထဲကိုေတာ႔ႏွစ္မသတ္နဲ႔ေနာ္ .. တားတား မိန္မမရေတးဘူး ဂ်)

* ACDSee 4 O-Power pack suite .......708-801- 298-633-437- 541
* Adobe Acrobat 6.0 professional' s)...1118- 1911-4821- 7104-6966- 4189
* Adobe Acrobat 6.0 profesional( 5cd). 1118- 1358-8576- 4538-6053- 6920
* Adobe Acrobat 6.0 professional. .....1118- 1827-3832- 9514-8390- 2863
* Adobe Acrobat 6.0 professional. .....1118- 1116-2299- 4729-9672- 0317
* Adobe Acrobat 6.0 professional. .....1118- 1434-0839- 7048-0604- 8104
* Adobe Acrobat 6.0 professionals. .....1118- 1094-5318- 4976-5520- 0966
* Adobe Acrobat 6.0 professional. .....1118- 1048-3029- 1402-5780- 8390
* Adobe Acrobat 5.0 ............ .....KWW500R7150 122-128
* Adobe Acrobat 5.0 unl. ............ KWW500U6814339- 105
* Adobe Acrobat Capture 3.0 .........WJW300R122 9020-850
* Adobe Audition 1.0 ............ ....1135- 1819-7359- 2042-7491- 0497
* Adobe After Effects 6.0 ...........1063- 1253-5173- 5245-2713- 1998
* Adobe After Effects 5.5 ...........EWW470R1 001999-030- 259
* Adobe After Effects 5.0 unl. ......EWW500U291775 8-331
* Adobe Creative Suite (2cd)....... ..1131-1028- 1537-2956- 7072-0359
* Adobe Creative Suite Premium (5cd).1131-1126- 1139-6167- 4149-2097
* Adobe Encore DVD 1.0 ............ ..11191840807128 9050282344
* Adobe Elements 2.0 ............ ....1057- 4427-8084- 7059-3638- 1053
* Adobe Frame Maker 7.0 ............ .103012088265 345892877077
* Adobe Go Live CS (5cd)....... ......1033- 4126-7217- 4976-2131- 6373
* Adobe Go Live CS (5cd)....... ......1033- 1477-9876- 4091-8712- 2371
* Adobe Go Live 6.0 ............ .....1033- 1127-2515- 4365-9787- 1611
* Adobe Go Live 5.0 unl. ............ GJW500U1811409- 339
* Adobe Illustrator CS 11.0 .........1034- 1455-6929- 6298-0325- 2279
* Adobe Illustrator CS 11.0 .........1034- 1050-8697- 5540-0366- 7862
* Adobe Illustrator 10.0 ............ 1034-1003- 4400-0000- 1115-2040
* Adobe Illustrator 9.0 unl. ........ABW900U2925 1590-898- 567
* Adobe InCopy CS ............ .......1036- 4425-0465- 5818-2112- 5970
* Adobe In Design CS ............ ....1037- 1064-1247- 2171-9446- 8530
* Adobe In Design 2.0 ............ ...1037-1206- 1879-8486- 1803-3172
* Adobe Live Motion 2.0 ............ .1038-1122- 4403-2805- 2740-1096
* Adobe Page Maker 7.0 ............ ..1039-1121- 2998-7586- 7388-7545
* Adobe Page Maker 6.0 unl. .........03W600U113 3114-901
* Adobe Photoshop CS.......... .......1131- 1028-1537- 2956-7072- 0359
* Adobe Photoshop 7.0 ............ ...1045-1209- 6738-4668- 7696-2783
* Adobe Photoshop 6.0 ............ ...PWW600R710546 7-948
* Adobe Photoshop 6.0 unl. ..........PWW600U75 83048-500
* Adobe Photoshop 5.0 ............ ...PWW400r710633 7-339
* Adobe Photoshop Elements 2.0 ......1057-4427- 8084-7059- 3638-1053
* Adobe Photoshop Album 2.0......... .1078-1206- 2363-5688- 9134-1127
* Adobe Premiere Pro 7.0 ............ 1132-1381- 7346-2847- 2617-6783
* Adobe Premiere 6.5 ............ ....MBE600R71000 24-900-960
* Adobe Premiere 6.0 ............ ....MBW600R71007 65-881
* Adobe Premiere 6.0 unl. ...........MBF600U1 840816-346
* Adobe Premiere 5.5 ............ ....MBF420U30002 05-940
* Adobe Premiere 5.0 ............ ....MBF420U30002 05-940
* Adobe Streamline 4.0 unl. .........SBW400U847 5395-113
* Adobe Version Cue CS.......... .....1131- 1495-5771- 5712-7976- 4172
* Audio Grabber 1.8 ............ .....D40D6565B4
* AutoCAD 2002 ............ ......... .400-12345678 ,(cd-key: T4ED6P)
* Autodesk Building Mechanical 2.0 ..400-00436865- VQVR56
* Autodesk Building Systems 2004.....400- 12345678 + crack
* Autodesk Envision 8.0......... .....400- 12345678
* Autodesk Invertor 5.0......... .....444- 44444444 ,(cd-key: XA2ZDX)
* Autodesk Mechanical Desktop 4.0 ...112-19990930 (5PPSUV)+(CCGMPVEAA TQN)
* Autodesk CIVIL 3D 2004........ .....400- 00000000
ေဖ့ဘုတ္ထဲက သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေရးထားတာကို ျပန္ရွဲ ေပးလိုက္တာပါ။ 

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Friday, July 20, 2012