ကေလးသိပၸံကေလးငယ္မ်ားအတြက္ သိပၸံပညာကို ေလ့လာႏိုင္ေစမယ့္ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္၊ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ေခတ္နဲ႔အမွီလို္က္ႏိုင္ေစမယ့္ သိပၸံပညာရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ အားလံုးကို သင္ၾကားသိျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ကမာၻေျမႀကီးရဲ႕ အေၾကာင္းကို ကမာၻဦး ေက်ာက္ေခတ္ကေန ယေန႔ေခတ္တိုင္ေအာင္ သိရွိရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သက္ရွိသတၱ၀ါေတြရဲ႕ ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျမ၊ ေရ၊ ေလ၊ ရာသီဥတု အစရွိတဲ့ သဘာ၀တရား အေၾကာင္းအရာေတြကို သိပၸံနညး္က် သိရွိေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ဉာဏ္စမ္းကစားႏိုင္တဲ့ ပညာသင္ ဂိမ္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။ 

က႑တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ခြဲျခားေဖာ္ျပေပးထားၿပီး ဇီ၀သိပၸံက႑မွာဆိုရင္လည္း လူသားေတြရဲ႕အေၾကာင္း၊ တိရစာၦန္ေတြရ႕ဲ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ စတာေတြကို ကေလးငယ္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းျပထားပါတယ္။

Internet Journal
Vol.13, No.22

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, June 11, 2012