ဒီတစ္ပတ္မွာေတာ့ facebook message ေတြကို တစ္ႀကိမ္မွာ တစ္ခုခ်င္းစီ ဖ်က္ေနရျခင္းအစား Chome extension နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ဖ်က္ႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းကို ေဖာ္ျပေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီ extension ဟာ message ကို အၿပီးတိုင္ ဖ်က္ပစ္လိုက္ျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ main list ကေနသာ ဖယ္ရွားျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

message ေတြကို အၿပီးတ္ိုက္ဖ်က္လိုရင္ေတာ့ thread ကို ဖြင့္ၿပီး ထိပ္ဘက္မွာရွိတဲ့ ခလုပ္ကို ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။

Facebook fast Delete Message extension  ကို   Facebook account တြင္ log in လုပ္ၿပီး Message သို႔သြားပါ။
 Message တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ ေဘးနားမွာရွိတဲ့ အနီေရာင္ X ခလုပ္ငယ္ကို ႏွိပ္ပါ။ Thread ကို ဖြင့္စရာ မလိုဘဲ thread တစ္ခုလုံးကို ဖ်က္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အထက္ပါနည္းလမ္းမ်ားအတိုင္း လုပ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ facebook  က အသံုးျပဳတ့ဲ နည္းလမ္းထက္ ပိုမို လ်င္ျမန္တဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ message ေတြကို ဖ်က္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

-ေနာင္ေနာင္
Internet Journal
Vol.13, No.22
 

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, June 11, 2012