စာအုပ္မ်ားဖတ္ရန္...။

( http://www.goodreads.com)

စာဖတ္ျခင္းကို ႏွစ္သက္သူ စာဖတ္၀ါသနာရွင္ေတြအတြက္ အေထြေထြဗဟုသုတဆိုင္ရာ ပညာေပးစာအုပ္ေတြကို ရွာေဖြဖတ္ရႈ႕ႏိုင္မယ့္ ၀က္ဆိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။
Member တစ္ဦးအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထားႏိုင္ၿပီး အခမဲ့ account တစ္ခုလည္း ရရွိမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Facebook, Twitter နဲ႔ Google ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကေန တစ္ဆင့္လည္း ၀င္ေရာက္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ကာ အေထြေထြ ဗဟုသုတနဲ႔ သက္ဆို္င္ရာ စာအုပ္ အမ်ဳိးအစားအစုံကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ စာအုပ္အမ်ဳိးအစားေတြကို အကၡရာ အစဥ္အလိုက္ စီစဥ္ခြဲျခားေပးထားၿပီး ဇီ၀ေဗဒနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ စာအုပ္ေတြကစလိ႔ု ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ အေထြေထြဗဟုသုတေတြကိုပါ စံုလင္စြာ ဖတ္ရႈရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းကိုမဟုတ္ဘဲ က႑ေတြစံုလင္စြာ ဖတ္ခ်င္သူေတြအတြက္လည္း အလြယ္တကူ ေရြးခ်ယ္ႏိ္ုင္ေစဖို႔ စီစဥ္ေပးထားၿပီး ခဏတျဖဳတ္အြန္လိုင္း၀င္ေရာက္ ဖတ္သူေတြအတြက္လည္း ဗဟုသုတတစ္စံုတစ္ခု ရရွိသြားေအာင္ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

Internet Journal

Vol. 13,No.16 Thursday May 03, 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 6, 2012