အေရျပားအလွ ထိန္းသိမး္ရန္...။
( http://www.dailyglow.com )

ေနေရာင္ျခည္ဒဏ္နဲ႔ အညစ္အေၾကးေတြရဲ႕ ဒဏ္ကို အဓိကအမ်ားဆံုး ခံေနရတဲ့ ကိုယ္အေပၚယံအလႊာ အေရျပားကို နဂိုမူရင္းအတုိင္း လွပ စိုေျပ ေနေစဖို႔အတြက္ ဘယ္လို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္ ဆိုတာကို ဗဟုသုတျဖစ္ဖြယ္ ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ေျပေပးထားတဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားေပၚမွာ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၿပီး အေရျပားရဲ႕ အလွကို ဖ်က္ဆီးတတ္တ့ဲ အရာေတြကို  ျဖစ္ေပၚမလာေအာင္ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမယ္ဆုိတာနဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ရင္လည္း ဘယ္လို ျပဳစုကုသသင့္တယ္ ဆိုတာမ်ဳိးေတြကိုပါ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးထားၿပီး အဓိကအေနနဲ႔ကေတာ့ လူႀကီး ၊ လူငယ္၊ က်ား၊  မ မေရြး စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္အေရျပားအလွကို နဂိုအတိုင္း စိုေျပလွပဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမယ္ဆိုတာကို နညး္လမ္းေတြ၊ ျပဳစုထိန္းသိမ္းနည္းေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေပးထား တာျဖစ္ပါတယ္။ အလွအပဆိုင္ရာ အႀကံေပးလမ္းညႊန္ခ်က္ေတြကိုလည္း က႑တစ္ခုအေနနဲ႔ သီးသန္႔ ဖတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

Internet Journal
Vol. 13,No.16 Thursday May 03, 2012

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, May 6, 2012