ျမန္မာစစ္တပ္ ရာထူးအဆင့္အေခၚအေ၀ၚမ်ား

=========================

(၁) တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Commander in Chief of Defense Services

(၂) ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ Deputy Commander in Chief of Defense Services

(၃) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ Commander in Chief (Army)

(၄) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေရ) Commander in Chief (Navy)

(၅) ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ (ေလ) Commander in Chief (Air)

(၆) စစ္ေရးခ်ဳပ္ Adjutant General

(၇) စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ Quartermaster General

(၈) တပ္မေတာ္စစ္ေဆးေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Defense Services Inspector General

(၉) တပ္မေတာ္ေလ့က်င့္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Chief of Armed Forces Training

(၁ဝ) တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ေရးရာ လံုျခံဳေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Military Affairs Security (Chief)

(၁၁) စစ္ဦးစီးအရာရွိခ်ဳပ္ (ၾကည္း) Chief of Staff (Army)

(၁၂) စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေရ) Chief of Staff (Navy)

(၁၃) စစ္ဦးစီး အရာရွိခ်ဳပ္ (ေလ) Chief of Staff (Air)

(၁၄) စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္ Military Appointments General

(၁၅) စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ Judge Advocate General

(၁၆) တြဲဖက္စစ္ေရးခ်ဳပ္ Vice Adjutent General

(၁၇) တြဲဖက္ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ Vice Quartermaster General

(၁၈) တပ္မေတာ္ တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ Provost Marshal

(၁၉) စစ္လက္နက္ပစၥည္းညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Ordinance

(၂ဝ) စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Military Enginerring

(၂၁) ေဆးဝန္ထမ္း ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Medical Services

(၂၂) ဆက္သြယ္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Signal

(၂၃) ပစၥည္းဝယ္ယူမႈ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Defense Services Procurment

(၂၄) ျပည္သူ႔စစ္ႏွင့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of People Militias and Frontier Forces

(၂၅) ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးႏွင့္ စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of People Relation and Psychological Welfare

(၂၆) ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Resettlement

(၂၇) ေလ့က်င့္ေရး ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Military Training

(၂၈) သံခ်ပ္ကာယႏၲရားတပ္ဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Armor

(၂၉) အေျမာက္တပ္ဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမႉး Director of Artillery

(၃ဝ) တုိင္းမႉး Command Commander

(၃၁) တပ္မမႉး Division Commander

(၃၂) စစ္ဗ်ဴဟာမႉး Tectical Operation Command

(၃၃) လက္ေထာက္စစ္ဥပေဒခ်ဳပ္ Assistant Judge Advocate General

(၃၄) တပ္ရင္းမႉး Commanding Officer

(၃၅) ဒုတိယ တပ္ရင္းမႉး Second in Command

(၃၆) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (ပထမတန္း) General Staff Officer Grade I

(၃၇) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (ဒုတိယတန္း) General Staff Officer Grade II

(၃၈) စစ္ဦးစီးအရာရွိ (တတိယတန္း) General Staff Officer Grade III

(၃၉) တပ္ေရးဗိုလ္ၾကီး Adjutant

(၄ဝ) တပ္ေထာက္ဗိုလ္ၾကီး Quarter Master

(၄၁)ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ Intelligence Officer

(၄၂) ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ Signal Officer

(၄၃) ေဆးမႉး Medical Officer

(၄၄) ေဆးလက္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Medical Assistant

(၄၅) တပ္ရင္းတပ္ေထာက္ အရာခံဗိုလ္ Regimental Quarter Master Sergeant

(၄၆) ႐ုံုးအုပ္ၾကီး Head Clerk

(၄၇) တပ္ၾကပ္ၾကီးစာေရး Sergeant Clerk

(၄၈) တပ္စာရင္းကုိင္ Unit Accountant

(၄၉) ဗိုလ္ေလာင္း Cadet

(၅ဝ) အလုပ္သင္ဗိုလ္ Apprentice

***********************

(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး Senior General

(၂) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးၾကီး Vice Senior General

(၃) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး General

(၄) ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး Lieutenant General

(၅) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ Major General

(၆) ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ Brigadier General

(၇) ဗိုလ္မႉးၾကီး Colonel

(၈) ဒုတိယ ဗိုလ္မႉးၾကီး Lieutenant Colonel

(၉) ဗိုလ္မႉး Major

(၁ဝ) ဗိုလ္ၾကီး Captain

(၁၁) ဗိုလ္ Lieutenant

(၁၂) ဒုတိယ ဗိုလ္ Second Lieutenant

(၁၃) အရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer I

(၁၄) ဒုတိယအရာခံ ဗိုလ္ Warrant Officer II

(၁၅) တပ္ခြဲ တပ္ၾကပ္ၾကီး Quarter Master Sergeant

(၁၆) တပ္ၾကပ္ၾကီး Sergeant

(၁၇) တပ္ၾကပ္ Corporal

(၁၈) ဒုတပ္ၾကပ္ Lance Corporal

(၁၉) တပ္သား Private

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, March 22, 2014

0 comments

Post a Comment