အင္တာနက္လိုင္းမေကာင္းတဲ့အခၽိန္ vzo video chat ရုပ္ထြက္ေကာင္းေအာင္လုပ္နည္း 

 

 အင္တာနက္လိုင္း ေနွးေသာေနရာမ်ားတြင္ VZO အသံုးျပဳသူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိႏွင့္ Video Call Chat ေနေသာ တစ္ဖက္လူ၏ ျမင္ကြင္းကို ရွင္းလင္း ျပတ္သားစြာ မျမင္ႏိုင္ပဲ၊ ရုပ္ပံုမ်ား တစ္ခုပီးတစ္ခု စကၠန္႔ပိုင္းစီေလာက္ ျခားျပီးမွ ေပၚေနသကဲ့သုိ႔၊ ျမင္ရတတ္ပါသည္။ Settings menu မွ Network Setup သို႔ဝင္ေရာက္ျပီး၊ Bandwidth Control ကို အျမင့္ဆံုး maximum speed မ်ားသို႔ ခ်ိန္ညိွေပးျခင္းျဖင့္၊ မိမိႏွင့္ Video call chat ေနေသာ တဖက္လူ၏ ျမင္ကြင္းကို အဆင္ေျပစြာ ေတြ႔ရိွႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ref:
http://www.ledimyethar.com/2012/11/vzo-video-chat.html


ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းသာ

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Saturday, November 10, 2012

0 comments

Post a Comment