အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ Laptop မ်ားကိုမီးမရရွိပဲ Laptop ၏ Battery ကိုသာ အသံုးျပဳ၍ ကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးစဲြမည္ဆိုပါက Laptop Battery ၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္္ရန္ အတြက္ ေအာက္ပါ အတိုင္းေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါသည္။၁။ Screen Brightness ကိုေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳျခင္း။
Screen ၏ Brightness ကိုပိုမိုအသံုးျပဳပါက Laptop ၏ Battery ကိုပိုမိုျမန္ဆန္စြာကုန္ဆံုးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Laptop ၏ Scan Brightness ကိုေလ်ာ့ခ်၍သံုးစဲြရန္လိုအပ္ပါသည္။ Brightness ကိုေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ Laptop Battery icon ကို Right Click ႏွိပ္၍ More Power Option ကို၀င္ ေရာက္ရပါမည္။
More power options
More power options

Power options window ပြင့္လာေသာအခါ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုအတိုင္း screen brightness ကို အနည္းဆံုးသို႔ေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ ဘယ္ဘက္ အဆံုးထိေျပာင္းေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ screen brightness ကို အနည္းဆံုးသို႔့ေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳျခင္းသည္ မ်က္လံုးမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

decrease screen brightness
decrease screen brightness

၂။ Screensavers အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ထားျခင္း။
Screensavers မ်ားအသံုးျပဳျခင္းသည္လည္း Laptop ၏ Battery မ်ားကိုလ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ Screensavers မ်ားကို ပိတ္ထားပါက Laptop ၏ Battery ကိုပိုမိုၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ Screensavers မ်ားကိုပိတ္ထား ရန္္အတြက္ Desktop ေပၚတြင္ Right click ႏွိပ္၍ Properties ကို၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Screensavers tab သို႔၀င္ေရာက္၍ None ကိုေ႐ြးခ်ယ္၍ Ok ေပးရပါမည္။

Screensavers
Screensavers

၃။ Defragmentation ျပဳလုပ္ေပးျခင္း။
Computer ၏ hard disk drive မ်ားကို Defragmentation ျပဳလုပ္ေပးျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာ၏စြမ္းေဆာင္မႈကိုျမင့္တက္ေစသလို Laptop ၏ Battery သံုးစဲြျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းေစသည့္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။ Defragmentation ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ Window တြင္ပါ၀င္ေသာ Defragmente ကိုအ သံုးျပဳႏိုင္သကဲ့သို႔၊ အျခား Defragmentation ျပဳလုပ္ေပးသည့္ Software မ်ားကိုလည္းအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Defragmentation ျပဳလုပ္ရန္ အတြက္ hard disk drive တစ္ခုကို Right click ႏွိပ္၍ properties သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Tools tab ကို၀င္ေရာက္၍ Defrayments now ကိုႏွိပ္၍ hard disk drive တစ္ခုျခင္းစီကို Defragmentation ျပဳလုပ္ေပးရပါမည္။

defrag
Defragmentation ျပဳလုပ္ရန္၀င္ေရာက္ပံု

defrag2
Defragmention ျပဳလုပ္ျခင္း

၄။ အသံုးမလိုသည့္ Applications မ်ားကို Disable ျပဳလုပ္ထားျခင္း။
အခ်ိဳ ႔ေသာ Applications မ်ားသည္ ကြန္ပ်ဴတာစတင္အလုပ္လုပ္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္ နက္တည္းအလုပ္လုပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ Adobe reader, Zune, iTunes and Google desktop အစရွိသည့္ Applications မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ Applications မ်ားကို Startup menu တြင္ Disable ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖင့္ Laptop ၏ Battery ကိုၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ Startup menu တြင္ မလိုအပ္သည့္ Applications မ်ားကို Disable ျပဳ လုပ္ရန္အတြက္ Start မွ Run ကို၀င္ေရာက္ရပါမည္။ Run box တြင္ Msconfig ဟုရိုက္ကာ Startup tab သို႔ဆက္လက္၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္မလိုအပ္သည့္ Applications မ်ားကို Uncheck ျပဳလုပ္ေပး၍ ok ေပးၿပီးေနာက္ Restart ခ်ေပးရပါမည္။

startup
startup

၅။ External USB devices မ်ားကိုအသံုးမျပဳျခင္း။
External USB devices မ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ Laptop ၏ Battery မ်ားကိုလ်င္ ျမန္စြာကုန္ဆံုးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ External USB Devices မ်ားျဖစ္ေသာ external hard drive, pen drive, mouse), memory card, iPod or iPhone အစရွိသည္တို႔ကို အသံုးျပဳ ျခင္း၊ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းတို႔ကို ေရွာင္က်ဥ္ရပါမည္။

၆။ RAM ကိုတိုးျမွင့္ျခင္း။
အကယ္၍ကြန္ပ်ဴတာတြင္အသံုးျပဳသည့္ RAM သည္ Window ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ မကိုတ္ညီပဲ စြမ္းေဆာင္မႈနိမ့္ေနပါက အဆိုပါ RAM ၏လိုအပ္ခ်က္သည္လည္း Laptop ၏ Battery ၏ ခံႏိုင္ရည္အားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ System ၏လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ အညီ RAM ကို တိုးျမွင့္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။

၇။ CD/DVD အသံုးမျပဳျခင္း။
Laptop တစ္လံုးကို Battery ျဖင့္အသံုးျပဳေနပါက CD/DVD အသံုးျပဳျခင္းကိုေရွာင္ က်ဥ္ရပါမည္။ CD/DVD အသံုးျပဳျခင္းသည္ Laptop ၏ Battery ကိုလ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးေစႏိုင္ ပါသည္။

၈။ အသံုးမျပဳသည့္အခ်ိန္တြင္ Sleep or standby ျပဳလုပ္ျခင္း။
ကြန္ပ်ဴတာကိုသံုးျခင္းမွ ေခတၱခဏရပ္နားသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ Standby သို႔မဟုတ္ sleep ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ power သံုးစဲြမႈကိုေလ်ာ့နည္းေစၿပီး Battery ကိုၾကာရွည္စြာသံုးစဲြ ႏိုင္ေစပါသည္။ Standby သို႔မဟုတ္ sleep ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ ကြန္ပ်ဴတာကိုျပန္လည္အ သံုးျပဳလိုသည့္အခါတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၉။ Laptop ကိုေအးေသာေနရာတြင္ထားရွိအသံုးျပဳျခင္း။
Laptop ကို အပူခ်ိန္ျမင့္ေသာအခန္းမ်ားတြင္အသံုးျပဳပါက Laptop တြင္ပါ၀င္ေသာ Fan သည္အပူကိုေခ်ဖ်က္ရန္အတြက္ အလုပ္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ရၿပီး Laptop Battery ကိို လ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးေစပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Laptop ကို အပူခ်ိန္နည္း၍ ေအးျမေသာ အခန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၀။ Screen resolution ကိုေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳျခင္း။
Screen resolution ကိုအနည္းဆံုးသို႔ေလ်ာ့ခ်အသံုးျပဳပါက Laptop ၏ Battery ကို အခ်ိန္ၾကာၾကာအသံုးျပဳေစရန္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ Screen resolution ကိုေလ်ာ့ခ် ရန္အတြက္ Desktop ေပၚတြင္ Right click ျဖင့္ Properties သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ Display Properties Panel တြင္းမွ Settings tab သို႔၀င္ေရာက္၍ Screen resolution ကို ဘယ္ဘယ္သို႔ေ႐ြ ႔ေျပာင္း၍ အနည္းဆံုးသို႔ေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ ပါသည္။

Screen resolution
Screen resolution

၁၁။ Switch off Wireless။
Laptop အမ်ားစုတြင္ Internet ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳရန္အတြက္ Wireless connection ပါရွိပါသည္။ Internet အသံုးမျပဳပါက Wireless connection ကိုပိတ္ထားသင့္ပါ သည္။ Wireless connection ကိုပိတ္ထားျခင္းျဖင့္ Laptop ၏ Battery ကိုၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

၁၂။ Visual Effects မ်ားကိုျပင္ဆင္ေပးျခင္း။
ကြန္ပ်ဴတာတြင္ Visual Effects မ်ားကိုျပင္ဆင္ေပးျခင္းျဖင့္ Laptop ၏ Battery ကိုၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳေစႏိုင္ပါသည္။ Visual Effects ကိုျပင္ဆင္ရန္အတြက္ my computer ကို Right click ႏွိပ္၍ properties သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ပံုအတိုင္း advance tab မွ performance ရွိ Settings ကိုႏွိပ္၍ ၀င္ေရာက္ရ ပါမည္။ Adjust the appearance and performance of window ကိုႏွိပ္၍ Performance Options အတြင္းမွ Visual Effects သို႔၀င္ေရာက္ရပါမည္။

Change Visual Effects
Change Visual Effects

“Visual Effects” tab အတြင္း၌ “Adjust for best performance” ကို check ေပးလိုက္ သည့္အခါ Visual Effects မ်ားကိုျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ (ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ Visual Effects မ်ားအားလံုးအလုပ္မလုပ္ေတာ့ပဲ သာမန္ရိုးရွင္းသည့္ Window ပံုစံ ျဖစ္သြားမည့္အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကိုလွလွပပျဖစ္ေစရန္ Effects မ်ားကို အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ သတိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။)

Adjust for best performance
Adjust for best performance

၁၃။ Laptop Battery ကိုအားကုန္အသံုးျပဳျခင္း။
Laptop Battery ကိုႏွစ္လလ်င္တစ္ႀကိမ္ခန္ ့အားကုန္ေအာင္သံုးစဲြၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ အားျဖည့္သင့္ပါသည္။ ထိုအခ်က္သည္လည္း Laptop Battery ကိုၾကာရွည္အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အ တြက္ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၀ယ္သည့္အခါ ပါရွိသည့္ Battery ႏွင့္ပတ္သက္္ သည့္အညႊန္းကိုလည္း ေသခ်ာဖတ္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

၁၄။ Background color ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳျခင္း။
Background color အသံုးျပဳရာတြင္ အနက္ကိုအသံုးျပဳၿပီး Wallpapers မ်ားကိုျဖဳတ္ ထားျခင္းသည္လည္း Laptop Battery ကိုၾကာရွည္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ အျဖဴေရာင္မ်ားကို Background color အျဖစ္အသံုးမ်ားေလ Laptop Battery အားကိုလ်င္ျမန္စြာကုန္ဆံုးေလ ျဖစ္ပါသည္။

၁၅။ Battery ကိုအားသြင္းေနစဥ္ Laptop ကိုအသံုးမျပဳျခင္း။
Battery ကိုအားသြင္းေနစဥ္ Laptop ကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ Battery ၏အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ သတ္မွတ္ထားသည့္ၾကာခ်ိန္ကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Laptop Battery မ်ားကို ပထမဦးစြာအားျဖည့္ၿပီးမွသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ref: (http://www.mmitpalace.com/profiles/blog/show?id=6456788%3ABlogPost%3A271826&xgs=1&xg_source=msg_share_post )

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, September 24, 2012