လိုအပ္သမွ်ကို ရွာေဖြရန္...

( http://www.ads.com.mm)

အလုိရွိတာေတြကို ရွာေဖြႏိုင္ဖိ႔ုနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္၊ လုပ္ခ်င္တာေတြကို လုပ္ႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ အသံုးျပဳႏိုင့္မယ့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။


 ျပည္တြင္းက အလုိရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ၊ ေၾကာ္ျငာေတြအားလုံးကို တစ္ေနရာတည္းမွာ ရွာေဖြႏိုင္၊ ျမင္ေတြ႔ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို မိမိတင္ခ်င္တဲ့ ေၾကာ္ျငာေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြအတြက္လည္း တဖန္ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါေသးတယ္။

 ဒီ၀က္ဆိုက္ကေနၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို အိမ္ယာ၊ ေျမ အစရွိသည္တို႔ ရွာေဖြ ငွားရမ္းျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြျခင္း၊ အလုပ္ေခၚျခင္း၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။

ယင္း၀န္ေဆာင္မႈေတြအျပင္ ကုိယ္ေရးကိုယ္တာနဲ႔ ဆိုင္ရာေတြ၊ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ခ်စ္တတ္သူေတြအတြက္ အိမ္ေမြးတိရစာၦန္ေလးေတြနဲ႔ အျခားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေတြကိုလည္း ရွာေဖြအသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလြယ္တကူနဲ႔ အခမဲ႔ အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, June 3, 2012