ဘာသာစကားမ်ားေလ့လာရန္


စိတ္ပါ၀င္စားရာ ဘာသာစကားေပါင္းစံုကို အြန္လိုင္းကေနၿပီး အခမဲ့ ေလ့လာႏိုင္မယ့္ ၀က္ဆိုက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ၀က္ဆိုက္မွာ register ျပဳလုပ္ထားရံုနဲ႔ ေလ့လာသိရွိလိုတဲ့ ဘာသာစကားေတြကို ေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ကာ အက်ဳိးရွိၿပီး ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေတြနဲ႔အတူ ေလ့လာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကို ၀င္ေရာက္ေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရံုသာမကဘဲ တျခားေလ့လာသူေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ ေလ့က်င့္မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ အခ်ိန္တိုအတြင္းမွာ မိမိရဲ႕ဘာသာေဗဒ ကၽြမ္းက်င္မႈ အရည္အေသြး တိုးတက္လာတာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။ ၀က္ဆိုက္မွာ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ရံုသာမကဘဲမည္သည့္ေနရာမွာ မဆို အခ်ိန္မေရြး ေလ့လာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္လည္း mobile app ကို  download ျပဳလုပ္ရယူထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာစကားအသီးသီးရဲ႕ သဒၵါညႊန္းတမ္းေတြ၊ ေလ့က်င့္ခန္းေတြကိုလည္း ရယူအသံုးျပဳႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ အက်ဳိးရွိ ထိေရာက္တဲ့ ၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။


Internet journel
Vol. 13, No.19. Thursday

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, May 21, 2012