Microsoft Excel 2007

Microsoft Office Excel ကုိ စတင္ေလ့လာေတာ့မယ္ဆုိရင္ -

Start => All Program => Microsoft Office => Microsoft Excel 2007 ကုိ Click လုပ္ပါ။


ျမင္ေတြ႔ရတဲ့ Excel Program ျမင္ကြင္းက ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနက်ျဖစ္တဲ့ File Menu ၊ Edit Menu စသျဖင့္ မပါ၀င္ေတာ့ဘဲ အဲဲဒီအစား Home Menu ၊ Insert Menu စသျဖင့္ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ျပေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Microsoft Office တြင္ အဓိကအားျဖင့္ Microsoft Office Button, Quick Access Toolbar ႏွင့္ Ribbon တုိ႔ ပါ၀င္ပါတယ္။

ေလဘယ္ တပ္မဲ့ ေနရာေလးေတြ က်န္ခဲ့ပါတယ္.... အရင္က ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ microsoft word 2007 နဲ႔ တူတာေလးေတြကို ခ်ိန္ညွိၿပီး ၾကည့္လိုက္ၾကပါေတာ့ေနာ္.....


Microsoft Office Excel 2007 ကုိ ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ function အခ်ဳိ႕မွာ -

v Spreadsheet function (စာရင္းဇယား တြက္ခ်က္ျခင္း)

v Database Management (အခ်က္အလက္မ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း)

v Pesentation (ဂရပ္မ်ား၊ ႐ုပ္ပံုမ်ား အကူအညီျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တင္ျပျခင္း)

v Desktop Publishing စသည္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

Spreadsheets

Excel ၏ spreadsheet function မ်ားတြင္ အဓိကအားျဖင့္ +, -, *, /, ( ) စေသာ arithmetic operator မ်ားကုိ သံုး၍ formula ေရးျခင္းႏွင့္ built-in function မ်ားကုိ သံုးျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ Formula တုိင္း၏ အစတြင္ =(equal sign) ထည့္ေပးရန္ လုိအပ္သည္။

Microsoft Office Button

Office Button တြင္ New, Open, Save, Save as, Print, Send ႏွင့္ Close တုိ႔ ပါ၀င္သည္။Quick Access Toolbar

Save Command ရွိတဲ့ Toolbar ကုိ Quick Access Toolbar ဟုေခၚသည္။ ပံုမွန္အသံုးမ်ားတဲ့ Command ေတြကုိ ေခၚတင္ဖုိ႔ Customize Quick Access Toolbar ေနရာမွာရွိတဲ့ ျမွားေနရာမွာ တစ္ခ်က္ႏွိပ္လုိက္တာနဲ႔ ပံုမွန္ ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳေနက် Command ေတြ ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ Command ေတြကုိ ေခၚတင္ အသံုးျပဳလုိရင္ အမွန္အမွတ္အသားျဖစ္ေအာင္ သက္ဆုိင္ရာ Command အမည္ရဲ႕ ေရွ႕တည့္တည့္မွာ Mouse နဲ႔ တစ္ခ်က္ႏွိပ္ၿပီး ေခၚတင္ႏုိင္ပါတယ္။

ေဖာ္ျပထားတဲ့ Command ေတြအျပင္ တျခား Command ေတြကုိ လုိက္လံရွာေဖြၿပီး ေခၚတင္လုိရင္ More Commands ေနရာမွာ ႏွိပ္၍ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါသည္။
Ribbon

Ribbon တြင္ Tab 7 ခုအျဖစ္ Home, Insert, Page Layouts, Formulas, Data, Review, and View တုိ႔ ပါ၀င္သည္။


Home: Clipboard, Fonts, Alignment, Number, Styles, Cells, Editing

Insert: Tables, Illustrations, Charts, Links, Text

Page Layouts: Themes, Page Setup, Scale to Fit, Sheet Options, Arrange

Formulas: Function Library, Defined Names, Formula Auditing, Calculation

Data: Get External Data, Connections, Sort & Filter, Data Tools, Outline

Review: Proofing, Comments, Changes

View: Workbook Views, Show/Hide, Zoom, Window, Macros

Work Area

Excel သည္ အသစ္တစ္ခုဖြင့္တုိင္း စာရင္းစာအုပ္တစ္အုပ္ပံုစံျဖင့္ ဖြင့္ေပးသည္။ ၄င္းကုိ Workbook ဟုေခၚျခင္း ျဖစ္သည္။ စာရင္းစာအုပ္ တစ္အုပ္ကဲ့သုိ႔ပင္ စာရြက္ေပါင္းမ်ားစြာပါသည္။ စာရြက္တစ္ရြက္ကုိ Sheet ဟုေခၚသည္။ စာမ်က္ႏွာ အသစ္တစ္ခု လွန္လုိပါက Screen ေအာက္ေျခတြင္ ရွိေသာ Sheet tab တြင္ Sheet 1, Sheet 2 စသည္ျဖင့္ မိမိသြားလုိေသာ စာမ်က္ႏွာပါ tab ကုိ ႏွိပ္၍ သြားႏုိင္သည္။


Cell Grid

Excel ၏ work area သည္ ပံုမွန္အားျဖင့္ Cell အကြက္မ်ားျဖင့္ ေတြ႔ရသည္။ Cell တစ္ကြက္စီ၏ တည္ေနရာကုိ ထုိ cell ရွိရာ column heading ႏွင့္ row heading တုိ႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္။ Excel တြင္ စာရင္းဇယား တြက္ခ်က္မႈ၏ အေျခခံမွာ အေျဖထြက္လုိသည့္ cell တြင္ cell address မ်ားျဖင့္ ရည္ၫြန္းထားသည့္ formula ကုိ ထည့္သြင္းရျခင္း ျဖစ္သည္။ ဥပမာ Cell A2 မွ ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ B2 မွ ဂဏန္းမ်ားကုိ ေပါင္းလုိပါက အေျဖထြက္လုိသည့္ cell တြင္ =A2+B2 ဟု ႐ုိက္ရန္ ျဖစ္သည္။ Formula တုိင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ =(equal sign)ကုိ ထည့္ေပးရသည္။

Cell Pointer

လက္ရွိေရာက္ေနသည့္ cell ကုိ ျပသည္။ ထုိ cell ၏ ပတ္လည္တြင္ အနက္ေရာင္ border အျဖစ္ေပၚေန မည္။ ညာဘက္ေအာက္ေထာင့္တြင္ ျမင္ရသည့္ အတံုးေလးကုိ handle ဟု ေခၚသည္။ copy လုပ္သည့္အခါတြင္ ထုိအတံုးေလးေပၚတြင္ pointer ေထာက္၍ ဖိဆြဲရန္ ျဖစ္သည္။


ဒီေန႔ေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ နားၾကေသးတာေပါေနာ္

အားလံုး အဆင္ေျပပါေစ။Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, November 6, 2011

2 comments

  1. ဆရာမလည္းလက္ ့ေညာင္းသြားပါၿပီရွင္

     
  2. ဆရာမ ခင္မ်ား Excel မွာ ကိန္းျပည့္ေတြဘဲ အေပါင္းအႏုတ္အေျမာက္အစား လုပ္လို့ရတာလား
    က်ြန္ေတာ္တို႕ရံုးမွာဆိုရင္ မိုင္/ဖာလံု ေတြတြက္တာမ်ားပါတယ္ ။ အဲလိုဆိုရင္ Excel မွာ ဘယ္လိုတြက္ရင္ ပိုသင့္ေတာ္မလဲ ဆိုတာသိခ်င္ပါတယ္

     

Post a Comment