"လိေမၼာ္ေရာင္မုန္လာဥနီမ်ိဳးသမိုင္း"

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား မုန္လာဥနီ(carrots) စားဖူးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အျမင္မွာလည္း မုန္လာဥနီဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေခၚေနေသာ္လည္း အေရာင္အစစ္အမွန္ကား လိေမၼာ္ေရာင္(သို႔မဟုတ္) လိေမၼာ္ေရာင္အရင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္မုန္လာဥနီ(carrots) တြင္လိေမၼာ္ေရာင္သို႕ေျပာင္းခဲ့သည့္သမိုင္းရိွသည္။

အခ်က္အလက္က်က်ေျပာရလွ်င္ ၁၇ရာစုသို႔ုမတိုင္ခင္အခ်ိန္အထိ မည္သူမွ်မုန္လာဥနီကို ဖြံ႕ၿဖိဳးေျပာင္းလဲဖို႔မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေခ်။
သို႔ေသာ့္ ဒတ္ခ်္(နယ္သာလန္)ေကာက္စိုက္သူမ်ားက ဒတ္ခ်္လူမ်ိဳးတို႔၏လြတ္လပ္ေရးအတြက္ဦးေဆာင္သူ ၀ီလ်ံ(၃) (1650- 1702) ၊ ေအာရိန္ခ်္-နာစ္ေဆာ့အိမ္ေတာ္၏ ေအာရိန္ခ်္မင္းသား(Prince of Orange of the House of Orange-Nassau)ကို ရည္ညႊန္းေသာအားျဖင့္ လိေမၼာ္ေရာင္မုန္လာဥနီမ်ားကို ျပဳလုပ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။ ထိုေခတ္သစ္ လိေမၼာ္ေရာင္မုန္လာဥနီမ်ိဳးကို ဂၽြန္ၾသဘရိုင္(John Aubrey 1626 –1697)ကဖန္တီးႀကံေဆာင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။ ထိုမတိုင္ခင္အခ်ိန္က ဥေရာပတြင္ မုန္လာဥနီတြင္ ရိွေသာအေရာင္မ်ားကား အ၀ါ၊ ပန္းေရာင္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ျဖစ္သည္။ ၁၆ရာစုအထိ မုန္လာဥအေရာင္ေျပာင္းလို႔ရမွန္း ေသေသခ်ာခ်ာမသိခဲ့ၾကေခ်။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ မွန္ကန္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္ႏွင့္မွ်မျငင္းႏိုင္သည့္အခ်က္ ျဖစ္ေနသည္။ လူအမ်ား လိေမၼာ္ေရာင္ မုန္လာဥနီ(ရွည္၍လိေမၼာ္ေရာင္ဒတ္ခ်္မုန္လာဥနီ) orange carrots (Long Orange Dutch carrot) ရိွမွန္း စတင္သိရိွျခင္းမွာ ၁၇၂၁ခုႏွစ္ျဖစ္ၿပီး၊ စတင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္မွာ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံရိွ ဟြန္အ္ (Hoorn) ဆိုေသာၿမိဳ႕ကေလးျဖစ္သည္။

ကိုးကားခ်က္။ www.hforcare.com, wikipedia ("Carrot","William III","John Aubrey")
မိုးလံုးမိႈင္းဘာသာျပန္စုေဆာင္းေရးသားသည္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, September 15, 2013

0 comments

Post a Comment