ကြန္ပ်ဴတာကုိ အသုံးျပဳတဲ႕အခါမွာ ShutDown ခ်တဲ႕အခ်ိန္မွာ ShutDown Speed ေႏွးေနတာကုိ မေႏွးရေအာင္ ShutDown Speed တုိးနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအတုိင္းလုပ္ေဆာင္လုိက္ပါ။

Step#1
1. Start မွ Run ကုိ click လုိက္ပါ။ Regedit လုိ႕ရုိက္ျပီ Enter ေခါက္လုိက္ပါ။

2. HKEY_CURRENT_USER >>Control Panel >>Desktop စတဲ႕အတုိင္း အဆင္႕ဆင္႕ သြားျပီတာနဲ႕ Desktop ေပၚမွာ Right click လုပ္လုိက္ပါ။ ညာဘက္မွာ က်လာတဲ႕ Name ေတြထဲက WaitToKillAppTimeout ကုိ ရွာလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Right click ေထာက္ျပီ Modify ကုိ click လုိက္ပါ။ ဘာမွ မေျပာင္းရေသးရင္ 20000 လုိ႕ ေတြ႕ရပါမည္။ 1000 လုိ႕ေျပာင္းလုိက္ပါ။
3. ျပီရင္ အဲဒီထဲကဘဲ HungAppTimeout ကုိထပ္ရွာလုိက္ပါ။ Right click ေပးျပီ Modify ကုိ click လုိက္ပါ။ ဘာမွ မေျပာင္းရေသးရင္ 5000 လုိ႕ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1000 လုိ႕ေျပာင္းလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Ok ကုိ click လုိက္ပါ။

Step#2

1. HKEY_USERS >>.DEFAULT >>Control Panel >>Desktop စတဲ႕အတုိင္း အဆင္႕ဆင္႕ သြားလုိက္ပါ။ Desktop ကုိေရာက္တာနဲ႕ Right click ေပးလုိက္ရင္ ညာဘက္မွာက်လာတဲ႕ Name ေတြထဲက WaitToKillAppTimeout ကုိ ရွာလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Right click ေထာက္ျပီ Modify ကုိ click လုိက္ပါ။ ဘာမွ မေျပာင္းရေသးရင္ 20000 လုိ႕ ေတြ႕ရပါမည္။ 1000 လုိ႕ေျပာင္းလုိက္ပါ။


2. ျပီရင္ အဲဒီထဲကဘဲ HungAppTimeout ကုိထပ္ရွာလုိက္ပါ။ Right click ေပးျပီ Modify ကုိ click လုိက္ပါ။ ဘာမွ မေျပာင္းရေသးရင္ 5000 လုိ႕ ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 1000 လုိ႕ေျပာင္းလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Ok ကုိ click လုိက္ပါ။

Step#3


3. HKEY_LOCAL_MACHINE >>System>>CurrentControlSet>> Contr ol အဆင္႕ဆင္႕ သြားလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Control ကုိေရာက္တာနဲ႕ Right click ေထာက္လုိက္ ညာဘက္မွာက်လာတဲ႕ Name ေတြထဲက WaitToKillAppTimeout ကုိ ရွာလုိက္ပါ။ ျပီရင္ Right click ေထာက္ျပီ Modify ကုိ click လုိက္ပါ။ ဘာမွ မေျပာင္းရေသးရင္ 20000 လုိ႕ ေတြ႕ရပါမည္။ 1000 လုိ႕ေျပာင္းလုိက္ပါ။ အထပ္ပါအဆင္႕ေတြတုိင္းမွန္ကန္စြာျပဳလုပ္ခဲ႕မယ္ဆုိရင္ေတာ႕ သိသိသာသာ Shut Down Speed တုိးလာတာေတြ႔မွာျဖစ္ပါတယ္။

ref: (  www.aungsanmks.blogspot.com )

ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Monday, April 22, 2013

0 comments

Post a Comment