ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ ျပည္သူမ်ားသုိ႕ တန္ဖိုးနည္း မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထပ္မံ အသိေပး ေၾကညာခ်က္

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၏ ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါ တန္ဖိုးနည္း CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း စနစ္သည္ လက္ရွိမိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားကဲ့သို႔
အထြက္ေခၚဆိုမႈ အတြက္ တစ္မိနစ္ ၅ဝ က်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဝင္ေခၚဆိုမႈ အတြက္ ေငြေပးေဆာင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈအတြက္ ေငြေကာက္ခံသည့္ႏႈန္းမွာ ယခင္ CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ား ကဲ့သို႔ တစ္မိနစ္ အသံုးျပဳခ ေလးက်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ အင္တာနက္ အသံုးျပဳလို ပါက သက္ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာ႐ံုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္စနစ္ ဆက္သြယ္မႈ ကနဦး တပ္ဆင္ခက်ပ္ ၁ဝဝဝဝ ေပးသြင္း ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါ တန္ဖိုးနည္း CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းတြင္ ေရဒီယို စခန္းေပါင္း ၂၈၂ စခန္း ရွိၿပီး အဆိုပါ ေရဒီယို စခန္းမ်ား၏ နယ္နိမိတ္ အတြင္းမွ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပသို႔ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ ေရဒီယို စခန္းမ်ား၏ နယ္နိ မိတ္မ်ားအတြင္း အျပန္အလွန္ ယူေဆာင္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဆက္သြယ္မႈ အရည္အေသြး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ႏွင့္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ ရန္အတြက္ စခန္းသစ္မ်ားကိုလည္း ထပ္မံ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိပါသည္။


MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါ တန္ဖိုးနည္း CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းမ်ားသည္ ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကတ္ အသံုးျပဳ၍ ျပည္တြင္း/ ျပည္ပသို႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ ေျပာဆို ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပသို႔ တယ္လီဖုန္း ေခၚဆိုလိုပါက MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါ ႏုိင္ငံျခားေငြသံုး ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္ (10$,20$, 50$) အား အသံုးျပဳရပါမည္။ ေဖာ္ျပပါ MECTEL အမွတ္တံဆိပ္ပါ တန္ဖိုးနည္း CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကတ္မ်ား ေရာင္းခ်မည့္ ေနရာ၊ ေဒသႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း ေၾကညာထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။


MECTEL CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း ကတ္ေပ်ာက္ဆံုး ပါက ျမန္မာ့ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း ျပည္နယ္/ တုိင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာ႐ံုးမ်ားတြင္ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ ေပးသြင္းၿပီး ျပန္လည္ ေလွ်ာက္ထား ရပါမည္။ MECTEL မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္း ကတ္ပ်က္စီးပါက ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး မန္ေနဂ်ာ ႐ံုးမ်ားတြင္ အခမဲ့ ေလွ်ာက္ထား ရယူႏုိင္ပါသည္။ MECTEL CDMA-800MHz မိုဘိုင္းလ္ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္း လိုပါက တယ္လီဖုန္း အမွတ္ ၃၄၅၆ သို႔ အခမဲ့ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္း စုံစမ္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာ အပ္ပါသည္။


ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Thursday, April 25, 2013

0 comments

Post a Comment