မူရင္းလင့္( http://yeesarlay.multiply.com/tag/%E1%80%94%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B8%E1%80%95%E1%80%8A%E1%80%AC )

သတင္းမ်ားဖတ္႐ႈျခင္း၊ လူမႈကြန္ရက္ဆိုက္မ်ားၾကည့္႐ႈျခင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ားၾကည့္ျခင္းတို႔ကို ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စမတ္ဖုန္းမ်ားအသံုးျပဳစရာမလိုဘဲ မ်က္စိေရွ႕တြင္ပင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေစမည့္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ သံုးမ်က္ကပ္မွန္တစ္မ်ိဳးကို ပညာရွင္မ်ားက တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ စမ္းသပ္ပံုစံငယ္အျဖစ္ တီထြင္ဖန္တီးထားသည့္ အဆိုပါမ်က္ကပ္မွန္သည္ သတင္းမ်ားကို လက္သံုး စရာမလိုဘဲ ျမင္ေတြ႕ဖတ္႐ႈႏိုင္မည့္အျပင္ လမ္းၫႊန္ႏွင့္ တီဗီအစီအစဥ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရန္အတြက္လည္း အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါမ်က္ကပ္မွန္သည္ အသံုးျပဳေနက် မ်က္ကပ္မွန္မ်ားအတိုင္း တပ္ဆင္ျခင္း၊ ျဖဳတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အလြယ္တကူအသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ၎ကို လူ႕ဆံပင္ထက္ အဆေပါင္း ၁၀၀၀ ပိုမို၍ ေသးငယ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးျဖစ္သူ မ်က္ကပ္မွန္ ပါေမာကၡ Babak Parviz က ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါမ်က္ကပ္မွန္ကိုဖန္တီးရာ၌ LED အလင္း၊ ႀကိဳးမဲ့ခ်ိတ္ဆက္မႈမွတစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ စြမ္းအင္ရယူႏိုင္မည့္ အင္တာနာတစ္ခုအျပင္ လွ်ပ္စစ္ ပတ္လမ္းမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားအတြက္ အလင္းျပန္လည္ရရွိေစမည့္ bionic eye ကိုလည္း ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္စမ္းသပ္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါမ်က္စိျဖင့္ နာရီၾကည့္ျခင္းႏွင့္ ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနသည့္ အရာ၀တၳဳအခ်ိဳ႕ကို အမ်ိဳးအစားခြဲျခားႏိုင္မည့္အျမင္မ်ိဳး ျပန္လည္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Oxford ႏွင့္ လန္ဒန္တို႔တြင္ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၁၂ ဦးေက်ာ္ကို အဆိုပါ bionic eye အစားထိုးခြဲစိတ္ကုသမႈစမ္းသပ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ယင္းခြဲစိတ္မႈမ်ိဳးကို ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါက ေဘးကင္းၿပီးထိေရာက္ေသာ device တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းကြက္တင္သြင္းႏိုင္မည္ဟု သိရသည္။

Posted by စိမ့္စမ္းေရ on Sunday, March 18, 2012

0 comments

Post a Comment